Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bema Consulting bvba en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten die Bema Consulting bvba slechts zullen binden indien zij schriftelijk zijn aangegaan. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

1. Prijslijsten, offertes en bestellingen
Al onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor ons. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Bema Consulting bvba slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
2. Verbintenissen
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om Bema Consulting bvba te binden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door personen die het recht hebben om Bema Consulting bvba te binden.
3. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Bema Consulting bvba behoudt zich het recht voor partiële leveringen te verrichten, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.
4. Prijs en Betaling
De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de vervoerskosten ten laste van de klant.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contact te betalen op onze bankrekening. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten worden aangerekend overeenkomstig Artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Een deel van een maand zal als een gehele maand worden gerekend. Bovendien zal een vergoeding van 12% verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 50,00 en een maximum van EUR 1.500,00 die overeenkomt met de hinder die Bema Consulting bvba aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.
Indien Bema Consulting bvba haar vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behoudt Bema Consulting bvba zich het recht voor geschikte waarborgen te eisen van de koper. Indien en tot zolang dat de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Bema Consulting bvba zich het recht voor de bestelling of het nog niet-geleverde gedeelte daarvan te annuleren.
In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de koper zal de koper een schadevergoeding van minstens [30%] van de totale prijs betalen, mits het recht van Bema Consulting bvba om aan te tonen dat de werkelijk geleden schade hoger is.
5. Overdracht van eigendom en risico
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten, kosten en eventuele schadevergoeding.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het risico van de goederen overgedragen op de klant vanaf het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.
6. Klachten
Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud.
Iedere klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na ontvangst van de goederen met verwijzing naar het factuurnummer of van de verzendingsnota. Na verloop van deze termijn worden de goederen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud en zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
Een klacht rechtvaardigt geen schorsing van betaling.
De eventuele retour van goederen zal slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke bevestiging. Enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden.
7. Verborgen gebreken
Alle klachten voor onbetwistbare verborgen gebreken aan de goederen die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden of in het geval van normale slijtage, dienen ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na de ontdekking van het gebrek en ieder geval binnen 1 jaar na de levering van de producten. Indien het verborgen gebrek gedekt is door dit artikel, verbinden wij er ons toe het te verhelpen door vervanging of herstelling.
8. Toepasselijk recht en forumkeuze
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
Voor ieder geschil erkent de klant de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Aangezien deze aanwijzing van de bevoegde rechter slechts is gemaakt ten onze behoeve, kunnen wij het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank brengen, in België of in het buitenland.

Advertenties